Raw Digital and Omega Media merge – form Journey Group

To meet the growing interest from customers seeking a pan-Nordic offer, it has been announced that the Swedish digital agency Raw Digital and Norwegian Omega Media will merge. Journey Group is the name of the agency.

The two digital agencies were founded at about the same time in 2012: Omega Media by Erling Løken Andersen and Raw Digital by Fredrik Viktorsson. The agencies have a similar profile – both focus on data-driven ROI optimization and value deep customer relationships, something that has made the merger an obvious match.

“Many non-Nordic players, such as international e-commerce giants, see Norway, Sweden, Denmark and Finland as a market – and more and more people are therefore looking for a partner who knows all these markets. In order to remain competitive, we have to adapt, and therefore we began to investigate a possible merger between our agencies, “says Erling Løken Andersen.

Omega Media and Raw Digital currently work with customers such as Axo Finans, Haypp Group, Dagbladet, Sony Playstation, Møller Mobility Group, Otovo, Volvo Car Retail, Stora Enso, Valio, Haglöfs, Svenska Dagbladet, Nobina and more.

“The merger will not affect our customers or our employees, yet will strengthen our ability to work more comprehensively in all Nordic markets. To truly become a Nordic agency, we will streamline international advertising campaigns, content production, analysis and strategy departments,” says Erling Løken Andersen.

Erling Løken Andersen fulfills the role of CEO while Fredrik Viktorsson takes on the role of Sweden Country Manager. Both Omega Media and Raw Digital will soon change their name to Journey, a name that alludes to the journey that the company takes its clients on. In 2021, Journey Group will have a total turnover of approximately SEK 75 million and 50 employees.

“This is a natural step in our journey and I am pleased that we will be a larger team with broader expertise and a greater presence in the Nordic market. Omega Media and Raw Digital have the same vision and focus on our customers’ digital journey and we have the same entrepreneurial vein. The news has been very well received within both companies and we look forward to continuing to grow and position Journey as an obvious partner for international brands that want to strike in the Nordics, “says Fredrik Viktorsson.

Raw Digital og Omega Media går sammen – starter Journey Group

For å møte den økende interessen fra kunder som søker et pan-nordisk byrå, er det nå klart at det svenske digitale byrået Raw Digital og norske Omega Media slår seg sammen. Det nye byrået blir hetende Journey Group.

De to digitale byråene ble grunnlagt omtrent samtidig i 2012: Omega Media av Erling Løken Andersen og svenske Raw Digital av Fredrik Viktorsson. Byråene har en lignende profil – begge fokuserer på datadrevet ROI-optimalisering og personlige kundeforhold. Dette vil styrke synergiene som oppstår ved sammenslåingen.

“Mange ikke-nordiske aktører, for eksempel internasjonale e-handelsgiganter, ser på Norge, Sverige, Danmark og Finland som ett marked. Flere og flere kunder er derfor på jakt etter en partner som jobber i alle markeder. For å forbli konkurransedyktig må vi tilpasse oss det. Derfor begynte vi å undersøke en mulig fusjon mellom våre byråer for noen måneder siden”, sier Erling Løken Andersen.

Omega Media og Raw Digital jobber for tiden med kunder som Axo Finans, Haypp Group, Dagbladet, Sony Playstation, Møller Mobility Group, Otovo, Volvo Car Retail, Stora Enso, Valio, Haglöfs, Svenska Dagbladet og Nobina med flere.

“Fusjonen vil ikke påvirke våre kunder eller våre ansatte utover å styrke vår evne til å jobbe bredere i alle nordiske markeder. For å virkelig bli et nordisk byrå, vil vi effektivisere internasjonale annonseaktiviteter, innholdsproduksjon, samt analyse- og strategi-avdelinger”, sier Erling Løken Andersen.

Erling Løken Andersen blir administrerende direktør for det sammenslåtte konsernet og Fredrik Viktorsson påtar seg rollen som Sverige-sjef. Både Omega Media og Raw Digital vil endre navn til Journey, et navn som alluderer til reisen selskapet tar kunden med på. I 2021 vil Journey Group ha en total omsetning på cirka 75 millioner svenske kroner og 50 ansatte.

“Dette er et naturlig skritt i vår reise, og jeg er glad for at vi kommer til å bli et større team med bredere kompetanse og større tilstedeværelse i det nordiske markedet. Omega Media og Raw Digital har samme visjon og fokus på kundenes digitale reise – og vi har samme gründerånd. Nyheten om sammenslåingen har blitt veldig godt mottatt i begge selskapene, og vi ser frem til å fortsette å vokse og posisjonere Journey som en åpenbar partner for internasjonale merker som ønsker å satse i Norden”, sier Fredrik Viktorsson.

Raw Digital och Omega Media slås ihop – bildar Journey Group

För att möta det växande intresset från kunder som söker ett pan-nordiskt erbjudande står det nu klart att den svenska digitalbyrån Raw Digital och norska Omega Media går ihop. Journey Group blir byråns namn.

De båda digitalbyråerna grundades ungefär samtidigt år 2012: Omega Media av Erling Løken Andersen och svenska Raw Digital av Fredrik Viktorsson. Byråerna har liknande profil – båda fokuserar på datadriven ROI–optimering och värderar djupa kundrelationer, något som gjort ihopslagningen självklar.

“Många utomnordiska aktörer, såsom internationella e-handelsjättar, ser Norge, Sverige, Danmark och Finland som en marknad – och alltfler söker därför efter en partner som kan alla marknader. För att förbli konkurrenskraftiga måste vi anpassa oss till det, och därför började vi undersöka en eventuell hopslagning mellan våra byråer”, säger Erling Løken Andersen.

Omega Media och Raw Digital jobbar i dagsläget med kunder som Axo Finans, Haypp Group, Dagbladet, Sony Playstation, Møller Mobility Group, Otovo, Volvo Car Retail, Stora Enso, Valio, Haglöfs, Svenska Dagbladet och Nobina med fler.

“Ihopslagningen kommer inte att påverka våra kunder eller vår personalstyrka utöver att vi stärker vår förmåga att arbeta mer övergripande på alla nordiska marknader. För att på riktigt bli en nordisk byrå kommer vi att att streamlina internationella annonsaktiveringar, contentproduktion, analys- och strategiavdelningar”, säger Erling Løken Andersen.

Erling Løken Andersen blir VD och Fredrik Viktorsson tar rollen som Sverigechef. Både Omega Media och Raw Digital kommer att byta namn till Journey inom kort, ett namn som anspelar på den resa som bolaget tar med kunden på. 2021 kommer Journey Group att ha en total omsättning på cirka 75 miljoner kronor och 50 anställda.

“Detta är ett naturligt steg på vår resa och det glädjer mig att vi kommer bli ett större team med bredare kompetens och större närvaro på den nordiska marknaden. Omega Media och Raw Digital har samma vision och fokus kring våra kunders digitala resa och vi har samma entreprenöriella ådra. Nyheten har tagits emot väldigt bra inom båda bolagen och vi ser fram emot att fortsätta växa och positionera Journey som en självklar partner för internationella varumärken som vill slå i Norden”, säger Fredrik Viktorsson.